تولید کننده سیستم هشدار اولین تنها پارگی تسمه تایم در ایران